Stappenplan

Stap voor stap naar duurzamer geldbeheer

Er zijn zoveel mogelijkheden dat het moeilijk is om keuzes te maken. Dat kan leiden tot niets doen en alles laten zoals het was. Wilt u dat niet laten gebeuren?

Tip

Begin bij het begin en doe het in 3 stappen.

Stap 1: Open het gesprek in de gemeente

Het gesprek over duurzaam geldbeheer is best moeilijk. De één zal vinden dat microkrediet in ontwikkelingslanden goed past bij de missie van de kerk, terwijl de ander dat teveel risico vindt en meer voelt voor duurzaam beleggen in beursgenoteerde aandelen. Maar daarmee is zo’n gesprek een buitenkans om met elkaar van gedachten te wisselen over de relatie tussen het geloof, de missie van de kerk en het beheer van het kerkelijke geld. Soms kan het centrale bureau of dienstencentrum van uw bisdom of kerkgenootschap u op weg helpen om dit gesprek te voeren.

 

Stap  2: Maak beleid

Het beleidsplan voor duurzaam geldbeheer dient antwoord te geven op een aantal kernvragen. Wat wilt u dat uw kerkelijke geld doet? Welke financiële en maatschappelijke doelen stelt u? Wanneer moet er hoeveel geld beschikbaar zijn? Welk risicoprofiel past bij uw kerk? Vaak legt men dit vast in een beleggingsstatuut: een naam voor het beleidsdocument.

 

Beleggingsstatuut

Een beleggingsstatuut is een document waarin de (kerk)organisatie haar beleid ten aanzien van beleggingen voor de lange termijn (drie tot vijf jaar) vastlegt. Het beleggingsstatuut wordt vastgesteld door het (kerk)bestuur en omschrijft het doel van het beleggingsbeleid en de kaders waarbinnen dat doel bereikt moet worden. Deze kaders zien onder andere op het risico dat genomen mag worden. Maar ook duurzaamheidsdoelstellingen en –kaders kunnen heel goed in het beleggingsstatuut worden opgenomen. Wanneer de uitvoering van het beleggingsbeleid aan een externe vermogensbeheerder wordt uitbesteed, biedt het beleggingsstatuut een prima raamwerk om de vermogensbeheeropdracht op te baseren.

Wilt u professionele hulp bij het opstellen van een beleggingsstatuut? Neem dan contact op met het centrale bureau of dienstencentrum van uw bisdom of kerkgenootschap.

 

Stap 3: Rapportage en verantwoording

Besteed tenminste eenmaal per jaar in de  kerkenraad aandacht aan het door de diakenen en de kerkrentmeesters gevoerde geldbeheer. Dat kan bijvoorbeeld in de vergadering waarin ook de jaarrekeningen worden besproken. In de jaarrekening en in het gesprek daarover komen zowel de financiële en de maatschappelijke rendementen aan bod. Leidraad en toetssteen is het vastgestelde beleidsplan.

 

MEER INFORMATIE

In Nederland zijn er de volgende financiële dienstverleners die werken vanuit een christelijke identiteit. Het gaat hier in de meeste gevallen om aanbieders van een specifiek niche-product.

 

Financiële dienstverleners met een christelijke identiteit

 

InstellingActiviteit  CategorieWebsite

 

Oikocredit Nederland FondsBeleggingsfonds dat met name belegt in microkredietinstellingen in ontwikkelingslanden.

 

  Beleggenwww.oikocredit.nl

 

 

IncluvestVia Incluvest kan worden geïnvesteerd in specifieke landbouwprojecten in ontwikkelingslanden.

 

  Investerenwww.incluvest.com

 

Stichting Kerkelijk GeldbeheerSKG verstrekt financiering aan PKN-kerken en trekt daartoe middelen aan binnen dezelfde doelgroep.

 

  Beleggen, sparen 1),

betalingsverkeer

www.skggouda.nl

 

Stichting Protestants Diaconaal Krediet NederlandPDKN verstrekt financiering ten behoeve van diaconale projecten en trekt daartoe middelen aan binnen dezelfde doelgroep.  Beleggenwww.pdkn.nl
Gabriel Financiële BeschermingFinancieel adviesbureau  Financieel advies /

vermogensbeheer

 

www.gabrielfb.nl

 

 

 

1) SKG is geen bancaire instelling. Het depositogarantiestelsel is daarom niet van toepassing.