Inkoop energie

Groene en grijze stroom

Vrijwel iedereen is bekend met de term “groene stroom”, maar wat is dit nou precies? Groene stroom wordt door de Nederlandse overheid gedefinieerd als:

  • Stroom afkomstig uit een onuitputtelijke energiebron
  • Schone en betrouwbare energie
  • Stroom waarbij tijdens de winning en omzetting nauwelijks sprake is van schadelijke effecten voor het klimaat.

Volgens deze definitie zijn er 4 hoofdvormen van duurzame elektriciteitsproductie te onderscheiden:

  1. Waterkracht
  2. Windenergie
  3. Zonne-energie
  4. Biomassa

 

Waterkracht

Waterkracht heeft in de totale energieproductie in Nederland maar een zeer klein aandeel. In totaal zijn er 4 waterkrachtcentrales die genoeg elektriciteit voor bijna 35.000 huishoudens leveren. In het buitenland spelen waterkrachtcentrales een veel grotere rol. Zo wordt in Noorwegen bijna 36% van de energie opgewekt met behulp van waterkrachtcentrales.

 

Windenergie

Eind 2012 stond een totaal vermogen van 2,4 GW aan windturbines opgesteld in Nederland. Van de 1984 windturbines zijn 96 stuks offshore geïnstalleerd. De totale productie van de windturbines bedroeg in 2012 4.999 GWh, 40% van de totale hernieuwbare energieproductie en ongeveer 4% van het binnenlandse elektriciteitsverbruik.

 

In het in juli 2013 bereikte Nationaal Energieakkoord is bekend gemaakt dat de komende 10 jaar het opgesteld vermogen van windturbines op zowel land als zee drastisch uitgebreid zal worden. In 2020 moet op land tenminste 6000 MW aan windturbines geïnstalleerd zijn, op zee dient het geïnstalleerd vermogen toe te nemen tot 3500 MW. De 6000 MW op land zal in 2020 ongeveer 16,8 TWh elektriciteit per jaar opleveren, genoeg voor circa 13% van de verwachte elektriciteitsconsumptie in 2020.

 

Zonne-energie

Zonne-energie speelt in Nederland nog een vrij beperkte rol in de totale elektriciteitsproductie. Ondanks de snelle toename van het aantal particuliere zonnestroomsystemen blijft het aandeel zonnestroom kleiner dan 1%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat grootschalige zonnestroomcentrales in Nederland nog niet gerealiseerd zijn.

 

Biomassa

Het begrip biomassa is binnen de productie van groene stroom vrij ruim; het varieert van het vergisten van mest tot het verbranden van afval in afvalverbrandingsinstallaties en het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales. Tezamen met windenergie heeft biomassa het grootste aandeel in de productie van groene stroom.

 

Tip

Op de website van de energieleverancier en op de jaarafrekening staat een zogenaamd stroometiket. Op dit etiket is exact te zien hoe de stroom die de leverancier gedurende het jaar heeft geleverd is samengesteld.

 

Grijze stroom

Grijze stroom is stroom die wordt opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen in kolen-, gas- of kerncentrales. Fossiele brandstoffen zullen op termijn opraken en het gebruik van deze brandstoffen leidt tot de uitstoot van schadelijke stoffen, waaronder broeikasgassen.

 

Garanties van oorsprong

Op het elektriciteitsnet komen zowel grijze als groene stroom bij elkaar, het is dan ook onmogelijk om te bepalen welke vorm van stroom uit een specifiek stopcontact komt. Hoe kan dan aangetoond worden dat de door u gebruikte stroom duurzaam geproduceerd is? Hiervoor zijn de zogenaamde “Garanties van Oorsprong” in het leven geroepen.

 

Een Garantie van Oorsprong (GvO) is een verhandelbaar certificaat dat garandeert dat een bepaalde hoeveelheid energie (1000 kWh) duurzaam is opgewekt en dat daarmee de uitstoot van CO2 vermeden is. Een GvO bevat zo’n twintig gegevenselementen waaronder de identificatie van de opwekinstallatie, de gebruikte technologie en de productieperiode.

 

Omdat GvO’s verhandelbaar zijn kan een GvO van in Noorwegen duurzaam opgewekte stroom (waterkracht) door de Noorse producent verkocht worden aan een Nederlandse energieleverancier die daarmee aantoonbaar groene elektriciteit verkoopt. Dit wordt op grote schaal in Nederland toegepast. Sterker nog, in 2012 werd 30% van de stroom in Nederland als groene stroom verkocht. Slechts 10% van alle in Nederland geproduceerde elektriciteit was echter daadwerkelijk duurzaam geproduceerd. De overige 20% is dus “vergroend” door middel van Garanties van Oorsprong.

 

Tip

Zeker weten of uw elektriciteit 100% groen is? Ga naar de groene stroom checker en kijk of uw stroom écht groen is.

 

Groen gas

Bij zowel de productie als de verbranding van gas komt CO2 vrij. Deze uitstoot kan op verschillende manieren gecompenseerd worden. Zo kan de uitstoot gecompenseerd worden door het aankopen en beschermen van bossen, maar ook door het aanplanten van nieuw bos. Daarnaast kan de CO2-uitstoot gecompenseerd worden door te investeren in duurzame energieprojecten, vaak in ontwikkelingslanden.

 

Echt groen gas, ook wel biogas genoemd, is in Nederland in zeer beperkte mate beschikbaar. Biogas wordt gewonnen door het vergisten of vergassen van (afgedankte) biomassa zoals mest, afval en slib. Voor de productie van biogas wordt geen speciale biomassa gekweekt, zoals dit wel het geval is bij bio-ethanol en bio-diesel (koolzaad).

 

 

Financieel

Groene stroom en groen gas zijn niet of nauwelijks duurder dan grijze stroom of aardgas. Vergelijk de energiekosten via internet of sluit u aan bij een energiecollectief om verzekerd te zijn van groene energie en scherpe tarieven.

 

Collectieven

Er bestaan verschillende inkoopcollectieven voor de inkoop van (duurzame) energie. Het “Energie voor Kerken” collectief is sinds 1 januari 2006 actief, inmiddels nemen al meer dan 6000 kerken en kerkelijke gebouwen deel aan dit collectief. Een van de belangrijkste uitgangspunten bij de selectie van energieleveranciers voor het “Energie voor Kerken” collectief is dat er 100% groene stroom en 100% groen gas aangeboden moet worden.

 

Tip

Door mee te doen aan een energiecollectief kan flink worden bespaard op de energiekosten