GroeneKerken, een samenwerkingsverband van Kerk in Actie, Stichting Tearfund Nederland en Maatschappij van Welstand, gevestigd aan Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarvoor?

GroeneKerken verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, deel neemt aan onze activiteiten en data verkregen naar aanleiding van bezoek aan onze site.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– IP-adres;
– Cookies;
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
– Voor zover van toepassing gegevens rondom religie in de zin van de gebondenheid of inzet bij een lokale kerk.

Betrokkenen

Deze privacyverklaring heeft betrekking op:

  • personen die hun gegevens hebben verstrekt via www.groenekerken.nl;
  • personen die hebben deelgenomen aan een activiteit van GroeneKerken;
  • websitebezoekers voorzover zij identificerende cookies hebben geaccepteerd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GroeneKerken verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Marketingdoeleinden zoals het versturen van onze nieuwsbrief, telefonische benaderen en andere doeleinden;
– Organiseren van bijeenkomsten;
– Relaties te bevragen en het doen van onderzoek;
– Onze wettelijke plicht uit te voeren;
– Archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden;
– Technische werking van de website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GroeneKerken, bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

GroeneKerken verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken de gegevens uitsluitend aan andere partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als we gegevens met verwerkers delen, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GroeneKerken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Systemen waarin we jouw gegevens verwerken

Op 16 juli 2020 deed het Europese Hof van Justitie een uitspraak met grote gevolgen voor het internationale dataverkeer. Het Hof zette een streep door het Privacy Shield. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over data-uitwisseling buiten de EU. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het verder gaat. GroeneKerken maakt gebruik van een WordPress-website, MailChimp en een zakelijk Google account voor e-mail en documentenopslag. Voor zover mogelijk heeft GroeneKerken afspraken gemaakt, zodat de persoonsgegevens enkel op servers binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden opgeslagen. De servers voor de betreffende software staan o.a. in de USA.

GroeneKerken zal alles doen wat in haar vermogen ligt om een passend beschermingsniveau te bieden voor de haar ter beschikking gestelde data.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GroeneKerken gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies van Google Analytics ten behoeve van het bijhouden van websitestatistieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GroeneKerken.

Je kunt jouw wijzigingen per e-mail doorgeven aan de administratie van GroeneKerken te bereiken via: info@groenekerken.nl.

Hier kun je ook terecht als je niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. GroeneKerken is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij je informatie mogen verstrekken over jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Je kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van jouw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van GroeneKerken, Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht, Postadres: Postbus 8170, 3503 RD Utrecht.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GroeneKerken, neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@groenekerken.nl

Contactgegevens:

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

GroeneKerken
t.a.v. functionaris gegevensbescherming
Joseph Haydnlaan 2a,
3533 AE Utrecht

030 69 69 600
E: info@groenekerken.nl

Homepage

Wij streven ernaar binnen 10 werkdagen antwoord te geven. GroeneKerken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Privacybeleid GroeneKerken, augustus 2020.