Elk jaar stelt ‘Seasons of Creation’, de oecumenische groep die de ‘Periode van de Schepping’ organiseert een thema vast. Het thema voor 2020 is ‘Jubeljaar voor de aarde”.

Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, Waarin kwijtschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar, waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren. (Leviticus 25:10, NBV)

Ieder 50e jaar is een jubeljaar. Het jubeljaar omvatte bevrijding van schulden: de onrechtvaardigheden van de afgelopen vijftig jaar moesten hersteld worden. Het was ook een rusttijd voor het land.

Het concept van het jubeljaar is geworteld in de heilige wijsheid dat er een rechtvaardig en duurzaam evenwicht moet bestaan tussen sociale, economische en ecologische realiteiten. Wanneer er één variabele wordt benut om de groei van een andere te maximaliseren, zal het hele systeem uiteindelijk lijden. Wanneer een deel van de aardse gemeenschap onder druk wordt gezet, wordt elk deel beïnvloed. In 2020 heeft de nieuwe pandemie van het coronavirus deze realiteit op wereldschaal aangetoond.

Modern Jubeljaar, meer dan ooit nodig

Het Bijbelse jubeljaar kunnen we ook vertalen naar onze tijd:

Het jubeljaar is een tijd om af te zien van overconsumptie en economische systemen die gebaseerd zijn op constante economische groei ten koste van de aarde en degenen die arm zijn. Het jubeljaar is een tijd waarin degenen die het meest hebben geconsumeerd, hun geld moeten teruggeven aan degenen die het meest hebben geleden. Het jubeljaar is een tijd van rust voor het land van voortdurende uitbuiting, om ecosystemen en mensen de gelegenheid te geven te herstellen.

Het jubeljaar in de kerk

Wat betekent het voor de kerk om ‘het jaar van de gunst van de Heer’ uit te roepen? Hoe kunnen we God verheerlijken voor de hoop die we hebben in Christus, die de aarde herstelt en verlost? Welke veranderingen zullen we zien voor degenen die arm zijn, en voor het land dat we tot slaaf maken? We zijn verre van een toonbeeld van het Jubeljaar. Zoals Gods aarde lijdt, lijden Gods mensen ook. De scheppingsperiode 2020 moedigt kerken en christenen aan om deel te nemen door:

  • Gebed: inclusief lof voor Gods voorzienigheid, berouw voor onze hebzucht en medeplichtigheid aan het lijden van de aarde en onze buren, voorbede voor degenen die kwetsbaar zijn voor klimaatchaos, en alles wat we hebben terug geven aan God
  • Praktijk: onze eigen slechte behandeling van de aarde onder ogen zien en ons inzetten voor nieuwe praktijken, zowel individueel als als aanbiddende gemeenschappen
  • Actie voeren: overheden aanmoedigen om te zorgen voor klimaatrechtvaardigheid en stappen naar een groene economie deel laten uitmaken van de economische herstelplannen van COVID-19
  • Actie: deelnemen aan civiele actie om druk uit te oefenen op regeringen om ambitieuze nationale doelen (NDC’s) voor COP26 te produceren

Een uitwerking van een gebedsdienst rondom de “Periode van de Schepping” en heel veel andere tips vind je in de Handreiking voor viering van de schepping – Season of Creation 2020.