GROENE KERK

Dominicanenkerk Zwolle

contact deze kerk

De dominicanenkerk is een rectoraatskerk en één van de 7 dominicaanse parochies in Nederland. We zijn een geloofsgemeenschap waar iedereen welkom is en die openstaat voor de ontwikkelingen in kerk en maatschappij. Het rectoraat is een geloofsgemeenschap die geworteld is in de dominicaanse traditie, met een positief kritische houding ten opzichte van de wereldkerk, die het Bijbelse gedachtegoed telkens vertaalt en overbrengt naar het hier en nu en die uitgedaagd wordt door de wereld om haar heen. Dit betekent dat een voortdurende balans wordt gezocht tussen persoonlijke en gemeenschappelijke geloofsbeleving en tussen reflectie, studie, handelen en concreet aanwezig zijn in de maatschappij. Het Rectoraat wil een geloofsgemeenschap zijn die zichtbaar is, openstaat en ruimte biedt, die kennis uitdraagt en bezinning oproept.

 

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

 • Vrijwilligers onderhouden de prachtige kloostertuin op organische, milieuvriendelijke wijze
 • Elk kwartaal is er een meditatieve wandeling met aandacht voor de aarde en wat daarop leeft en groeit
 • De technische commissie van ons complex is gericht op duurzaamheid
 • In een deel van het klooster en de kerk zijn energiebesparende maatregelen genomen
 • Vanaf oktober 2015 schrijft de Werkgroep Groene Kerk in elk Presenteerblad van de Dominicanenkerk een artikeltje over thema’s van de Groene Kerk
 • Er was in najaar 2015 een gezinsviering voor jong en oud. De dieren, de natuur en de kinderen spraken de grote mensen toe
 • In het voorjaar 2016 werd met de kinderen een kloostermoestuin gestart. De opbrengsten gaan naar het Resto Van Harte in het wijkgebouw van Assendorp.
 • In februari 2017 hebben we een Warme Truienviering geïnitieerd en in samenwerking met het Thomaskoor mee voorbereid, en een kleine pop-up expositie van krantenartikelen en foto’s over het thema in de kloostergang opgezet.
 • In voorjaar en najaar 2017 hebben we deelgenomen aan het Stadsgesprek van (de gemeente) Zwolle waar met de diverse maatschappelijke organisaties gesproken werd over de noodzakelijke omslag naar schone energie door de gemeente Zwolle. Dat resulteerde o.a. ook in een Energieloket (www.verbeterenbespaar.nl) en uitgave van de Zwolse Energiegids (op welke plekken kan er grootschalige opwekking komen van duurzame energie).
 • In het eerste semester van 2017 hebben we de situatie van gebrek aan afvalscheiding in kerk en klooster bestudeerd en voorgelegd aan directie en bestuur van klooster en kerk.
 • Het Dominicanenklooster heeft in juni 2017 een Groenmarkt in de Buitenkloostertuin georganiseerd met stands in het kader van een braderie in Assendorp. Werkgroep Groene Kerk stond er ook met een informatiestand.
 • We hebben een nieuw jaarplan voor het kerkelijke seizoen 2017/2018  gemaakt. Dit jaarplan is aan het Diaconaal Beraad en het algemene bestuur van Dominicanenkerk/klooster voorgelegd en besproken.

 

Commitment

 • Voor het tweede seizoen/jaar wordt samen met de Mariagroep de kaarsenactie voor Roemenië uitgevoerd. Van de 1e Adventsviering tot en met het Lichtjesfeest op 3 februari 2018 worden er kaarsstompjes en – resten ingezameld. Samen met de inzameling in de Oosterkerk worden de kaarsresten naar Roemenië getransporteerd waar ze gerecycled worden tot nieuwe kaarsen wat dáár werk en inkomen geeft.
 • Bij bestuur en directie hebben we per brief van november 2017 aangedrongen om het gebrek aan afvalscheiding in klooster en kerk aan te pakken. Het bestuur heeft verschillende duurzame energiemaatregelen in voorbereiding.
 • Door verschillende groepen waaronder Werkgroep Groene Kerk, een verhalenverteller van de Mariagroep, een pastor en een kunstenares wordt vanaf 18 januari t/m 24 maart (Earth Hour Day) de Klimaatmadonna-actie uitgevoerd. Van afval wordt een Klimaatmadonna gemaakt: een nieuw beeld van Maria als Moeder Aarde.  Zo wordt aandacht gevraagd voor onze zorg voor de aarde. We vertellen elkaars klimaatverhalen: Klimaatvertellingen. Er is een Kliedermiddag over afval voor (klein)kinderen en (groot)ouders. We zamelen schoon afval in en de Klimaatmadonna wordt vormgegeven olv een kunstenares. Op Earth Hour Day is er een processie naar de Grote Markt in Zwolle.
 • In de veertigdagentijd van 2018 stond onze omgang met de aarde en al wat daarop leeft centraal: lucht en water, aarde, dieren en mensen. We lezen uit Genesis. Hét boek waarin de mens zijn plaats gewezen wordt te midden van planten, dieren en mensen en ten overstaan van onze God en Schepper. Hoe moeten we die beginverhalen verstaan? Waar is het onze God om begonnen? Hoe gaan we dan om met de aarde, ons gemeenschappelijk huis, met elkaar en met de Eeuwige? De overwegingen zijn te lezen op Dominicanenkerk/klooster.

Contact met Dominicanenkerk Zwolle

Adres:
Assendorperstraat 29
8012 DE Zwolle

http://www.dominicanen.nl/
stuur ons een mail