GROENE KERK

Remonstrantse Gemeente Utrecht – Geertekerk

contact deze kerk

De Remonstrantse Gemeente Utrecht heeft een regionale functie. Onze leden en vrienden komen uit de stad Utrecht en de wijde omgeving, van Lekkerkerk – Amersfoort en van Culemborg – Woerden. Kerkdiensten worden ook soms gehouden in gebouwen in Utrecht, Schoonhoven en Culemborg. Veel jongeren en jonge gezinnen zijn lid of vriend van de gemeente. Onze gemeente is bekend in de wijde omgeving door digitale diensten en social media. Bovendien wordt de historische Geertekerk in Utrecht ook vaak door derden gebruikt.

De Remonstranten karakteriseren zich door de lijfspreuk ‘Vrijheid in verdraagzaamheid’ en door een niet-dogmatisch geloof. Zij staan met twee benen in de huidige tijd met alles wat zich daarin afspeelt, bijv. cultuur, actualiteit, kunst, gender en ook klimaatverandering. Daarom heeft de diaconie duurzaamheid, net als armoede en vluchtelingen, hoog op haar lijst met aandachtspunten staan. We geloven dat we ieder in ons eigen leven en op de plek waar wij leven bij kunnen dragen aan een leefbaardere wereld.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

Tijdens het eerste gezamenlijke overleg van de Diaconale commissies van Utrecht en Schoonhoven in oktober 2021 bleek ‘duurzaamheid’ een grote gemene deler. Er is toen afgesproken dat duurzaamheid een gezamenlijk thema voor beide gemeenten zou worden. Dit sloot aan op de lezing over ‘Groene theologie’ die Trees van Montfoort in die periode voor de RGU had verzorgd. Vervolgens zijn er vanuit de diaconie verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder een ‘Groen Weekend’ (met informatiemarkt bij de Geertekerk in Utrecht en een thema-dienst in het park in Schoonhoven), Klimaatgesprekken, en een filmavond. Ook is toen de rubriek ‘Groene Geerte’ opgenomen in de nieuwsbrief van de Geertekerk.

Sinds september 2022 is duurzaamheid één van de drie thema’s van de Diaconale Commissie geworden (naast armoede en vluchtelingen). Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat het thema breder is dan diaconale activiteiten alleen. Vandaar dat we in januari vanuit de diaconie een startdocument hebben voorgelegd aan de kerkenraad, met het voorstel om ons aan te sluiten bij ‘Groene Kerken’. De kerkenraad heeft dit voorstel goedgekeurd. Als eerste stappen brengt de diaconie nu in kaart wat er al gebeurt en welke verdere ideeën er zijn in de verschillende commissies en taakgroepen van de RGU. Tot nu toe worden de gesprekken gekenmerkt door veel enthousiasme, verbinding, draagvlak en ideeën! Op basis van deze inventarisatie willen we eind 2023 een overzicht maken van wat er al is, welke mogelijkheden er lijken te zijn en wat er nodig is om die te realiseren. Vervolgens kunnen we dan met de diverse betrokkenen afstemmen welke acties voor verdere verduurzaming gewenst en haalbaar zijn op de kortere en langere termijn.

Commitment

– Dit najaar gaan we over op koffiedrinken uit stenen mokken i.p.v. (recyclebare) wegwerpbekers
– Op 18 januari 2024 organiseren we een thema-avond met Paul Schenderling
– Eén van de predikanten leidt een gespreksgroep rond het boek ‘Radicaal anders’
– We willen binnen de diaconie nadenken over hoe we vorm geven aan volgende stappen en aan
ondersteuning van groepen die stappen willen nemen
– We gaan verder met netwerken, leggen contacten met kerken in Utrecht die ook met duurzaamheid
bezig zijn en met de groep Duurzaam Utrecht
– We willen met onze webmasters werken aan een ‘communicatieplan’ om betrokkenheid van
gemeenteleden en vrienden te simuleren
– Er zijn bouwkundige ingrepen nodig in het gebouw voor bijv. het dak. Isolatie krijgt daarbij aandacht
en de mogelijkheden voor zonnepanelen worden verkend.

Contact met Remonstrantse Gemeente Utrecht – Geertekerk

Adres:
Geertekerkhof 23
3511XC Utrecht
stuur ons een mail