GROENE KERK

Protestantse Gemeente Rhenen

contact deze kerk

Wij zijn de Protestantse Gemeente Rhenen, verder te benoemen als PGR. De PGR bestaat uit 3 wijkgemeenten, we kerken in twee kerkgebouwen, de monumentale Cunerakerk aan het Kerkplein en de Ontmoetingskerk aan de Anjerlaan. De PGR heeft sinds voorjaar 2019 een initiatiefgroep Groene kerk PGR. Dit is een nadrukkelijk PGR breed gedragen initiatief omdat we met dit initiatief ook de onderlinge samenwerking tussen de wijkgemeenten willen bevorderen. Onze groep bestaat uit personen van 12 tot 70 jaar oud. Na de start hebben we nu een stuurgroep en werkgroepen. Er zijn de volgende uitvoerende werkgroepen: “Eerlijk handel, voeding, energie, natuur en groen en diversiteit, hergebruik en digitalisering/vermindering verspilling”. Daarnaast is er een specifieke werkgroep communicatie. Deze groep heeft als taak bij te dragen aan de bewustwording van groen geloven. Daarnaast zorgt deze groep voor communicatie tussen alles wat we als Groene kerk willen en de diverse werkgroepen en besturen in onze PGR. Immers alles wat wij als Groene kerk doen raakt de wijkgemeenten.

Dit zijn onze uitgangspunten geformuleerd n.a.v. onze eerste bijeenkomsten.

  • Met dit initiatief willen we stimuleren om als PGR ‘ons steentje bij te dragen’ aan een leefbare aarde voor onze naaste dichtbij en ver weg, en voor toekomstige generaties.
  • We vinden het belangrijk dat de PGR naast een missionaire en diaconale boodschap vanuit haar voorbeeldfunctie voor de samenleving ook een boodschap van duurzaamheid uitdraagt en laat zien daarin haar verantwoordelijkheid te nemen.
  • We zijn gemotiveerd vanuit ons geloof en de Bijbel, om praktisch aan de slag te gaan met de klimaatproblematiek, het milieu en de leefomgeving voor mensen en dieren.
  • We melden ons aan bij het landelijk PKN-platform ‘Groene Kerken in Nederland’; 
  • We beginnen klein en zichtbaar;
  • We sluiten samenwerking met andere kerken en geloofsgemeenschappen niet uit;
  • We hebben een eenvoudige organisatiestructuur met een Stuurgroep en Werkgroepen, de Stuurgroep heeft een centrale rol in de communicatie met wijkkerkenraden en colleges in de PGR en faciliteert de Werkgroepen;
  • De werkgroepen krijgen veel ruimte voor eigen initiatieven en plannen, ze brengen daar de Stuurgroep van op de hoogte;
  • Samenwerken en elkaar stimuleren is nodig om elkaar blijvend te motiveren.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

We zijn met de initiatiefgroep gestart en daaruit zijn ontstaan de stuurgroep met 3 leden uit elke wijkgemeente 1 en de verschillende werkgroepen. We hebben mensen opgeroepen mee te doen. Hierop kwam een respons van 25 geïnteresseerden afkomstige uit alle drie de wijkgemeenten. Met hen hebben we 2 bijeenkomsten gehouden. We kunnen nu spreken van deelnemers aan de Groene kerk PGR. In de startbijeenkomst is m.n. gezocht naar waar mensen in werkgroepen mee aan de slag zouden kunnen en willen via een brainstormsessie. Daaruit zijn hierboven genoemde werkgroepen ontstaan. De tweede bijeenkomst zijn de werkgroepen gestart met doelstellingen en concrete plannen. Sommige werkgroepen hebben al activiteiten gepland.

Bestuurlijk hebben we intentieverklaringen gevraagd om het initiatief te ondersteunen bij de diverse bestuurlijke gremia van onze PGR zoals de wijkraden en de algemene kerkenraad en het CvK. Die instemming hebben we ondertussen verkregen. Dit is waar we ons bij onze activiteiten aan wilden houden, zeg maar onze “leefregel”.

Groen geloven – Ontdekken dat leven een gift is en dat we altijd “beginneling” blijven in geloven. Tegelijk leven we in Gods grote verhaal van Schepping en Herschepping met als centrum het leven van Jezus.

Leren – We blijven inhoudelijk opzoek naar wat bij onze werkgroepen past. We gaan zelf op zoek naar informatie uit andere bronnen. We putten uit ervaringen van andere Groene kerken of kennisnetwerken. We leren van elkaar.

Verbinden – We snappen dat een activiteit van ons altijd iets anders raakt in onze wijkgemeente of andere werkgroepen. We zoeken daarin de verbinding als ambassadeurs van de Groene Kerk binnen de eigen organisatie en stimuleren ook zo anderen voor de Groene kerk PGR.

Duidelijk maken – We maken heldere doelstellingen voor onze werkgroep. Daarin bakenen we af wat wel en wat niet. We stellen ons de vraag: Wat willen we bereiken? En hoe zorgen we daarvoor. Daarbij bevatten onze antwoorden de er-factor. Wat meer, wat minder wat anders, wat vaker, wat beter.

Doen – Met wat we aan mogelijkheden hebben gekregen van God zetten we ons in voor de Schepping, onze aarde en leefomgeving voor mens en dier. We maken concrete plannen en voeren die uit. De plannen presenteren we aan elkaar en stellen we regelmatig bij.

Samengevat: wat we al gedaan hebben:

– informatieve bijeenkomsten gehouden over duurzaamheid en groene kerk worden.
– in vieringen is aandacht besteed aan duurzaamheid en klimaat.
– een sterke organisatiestructuur opgezet voor de groene kerk met de drie afzonderlijke wijkgemeentes
– draagvlak gecreëerd voor duurzame maatregelen, met name op terrein van energiebeheer.
– een jaarprogramma vastgesteld om mensen te interesseren en te motiveren voor duurzaamheid.

 

Commitment

1e helft sept; Startzondag een “Goed verhaal” vertellen aansluitend op het landelijke thema; uitvoering stuurgroep, per wijkgemeente met commissies vieringen.

22 sept; Belevingswandeling, een activiteit uit de toolkit “Op groene voet van het NBG; uitvoering stuurgroep i.s.m. taakgroep ontmoeting en verdieping (TOV).

5 oktober; Bezoek groene Kerkendag Zwolle; uitvoering werkgroep communicatie.

24 januari 2020; Lezing Trees van Montfoort; uitvoering stuurgroep i.s.m. de Raad van Kerken.

5 maart 2020; Workshop God in de supermarkt; uitvoering werkgroep voeding en eerlijke handel i.s.m. TOV.

Contact met Protestantse Gemeente Rhenen

Adres:
Kerkplein ong, 3911 LE Rhenen
stuur ons een mail