GROENE KERK

Protestantse Gemeente Hellendoorn

contact deze kerk

De Protestantse Gemeente te Hellendoorn is een gastvrije gemeente die mensen uitnodigt en helpt Gods liefde te leren kennen en deze liefde uitdraagt in woorden en daden.

Dragende begrippen voor het gemeenteleven zijn: Geloof, hoop en liefde (1 Korintiërs 13:13) als verwoording van oorsprong, identiteit en centrale waarden:
– Geloof in de blijde boodschap;
– Hoop op de vervulling van Gods beloften voor Zijn volk en de wereld;
– Groei en bloei vanuit de bron van Gods liefde in Jezus Christus, in liefde tot elkaar.

De gemeente legt zich toe op actieve gemeenschapsvorming, waarin gelovigen van alle leeftijden worden opgebouwd tot functionerende leden van het lichaam van Christus en actief bijdragen aan het beleven van de onderlinge gemeen­schap door deel te nemen aan de activiteiten.

De zondagse erediensten in ‘De Schaapskooi’ en de ‘Dorpskerk’ dienen tot eer van God en vormen het hart van het gemeenteleven.
Hierin:

Komen we samen rond het Woord van God, zingen we de lofzang en bidden wij;
Vieren we de sacramenten van doop en avondmaal;
Wordt het Woord uitgelegd en verkondigd als bemoediging en troost, als opdracht en inspiratie, om vanuit de Bijbel, als bron en toetssteen, inzicht te krijgen in wat goed leven is, voor mijzelf, voor de samenleving en voor de schepping;
Maken we een begin met de dienst aan de wereld, de samenleving en de schepping;
Bieden we plek aan alle generaties én gasten in ons midden.

Naast de ‘reguliere’ zondagse erediensten, zijn er onder meer gezinsdiensten, jeugddiensten, jongerendiensten, krabbeldiensten, zangdiensten, vespers, oecumenische diensten en “net effe anders”-diensten. Daarnaast is er in de Stille Week de Paascyclus.

De drie predikanten voeren elk een aantal centrale taken uit in de wijk waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Verder zijn de wijk-overstijgende taken, zoals Vorming en Toerusting, Jeugdwerk en Missionair werk onderling verdeeld.

Het pastoraat is in de praktijk vooral vraaggericht en vindt vooral plaats bij geboorte, ziekte, rouw en trouw, op de zogenaamde kruispunten in het leven. Het pastoraat wordt uitgeoefend door de predikant, de ouderlingen en het pastorale team. Daarnaast wordt op alle leden steeds weer een beroep gedaan om oog te hebben voor de ander.

Het diaconaat van de gemeente heeft een specifieke functie, namelijk: het opkomen voor de minder bedeelden. Maar het diaconaat kan ook een bijdrage leveren aan de opbouw van de gemeente, zoals het bevorderen van onderling dienstbetoon en het omzien naar elkaar.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen
trees
Wat is er al gedaan

  • We zijn al een fairtrade kerk
  • Hebben zonnepanelen bij een laatste verbouwing aangebracht
  • Diaconie “investeert” via microkrediet
  • Energie van een groene leverancier

Commitment

  • Bewustmaking van de gemeente.
  • Om te beginnen praktische projectjes zoals een stukje natuurtuin aanleggen onder leiding van de tuinploeg; vogelhuisjes of vlinderkasten
    maken met kinderen

Contact met Protestantse Gemeente Hellendoorn

Adres:
Jacob Kapteijnstraat 2
7447 HM Hellendoorn
stuur ons een mail