GROENE KERK

Kerk aan de Linge (PKN) Leerdam

contact deze kerk

Wie zijn wij

Kerk aan de Linge van Leerdam is in 2010 ontstaan uit een federatie van de Gereformeerde Bethelkerk en de Hervormde wijkgemeente Noord. Daarop volgde in oktober 2018 de fusie tussen de Gereformeerde Bethelkerk en de Hervormde Gemeente Leerdam. Sindsdien is Kerk aan de Linge een van de drie zelfstandige wijken van de nieuw gevormde Protestantse Gemeente Leerdam.

Vanaf september 2013 is binnen Kerk aan de Linge een werkgroep duurzaamheid actief. De groep is begonnen met het uitvoeren van een 0-meting, voorlichting en een aantal concrete acties. Reeds in maart 2014 kon het schildje Groene Kerk worden bevestigd aan de gevel van de Bethelkerk. Kerk aan de Linge was op dat moment de veertigste Groene Kerk van Nederland.

Door actieve en intensieve voorlichting en het organiseren, ondersteunen en faciliteren van diverse activiteiten binnen de kerk heeft de groep binnen de kerkelijke gemeente veel draagvlak voor haar inspanningen verworven. Begin 2016 werd Kerk aan de Linge uitgeroepen tot winnaar van de plaatselijke Millenniumprijs 2015 vanwege de meest verdienstelijke inzet voor de millenniumdoelen.  

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

Het startpakket van de Groene kerkenactie vormde in 2014 en ook nu nog het kader voor de inzet van de werkgroep duurzaamheid van Kerk aan de Linge. Aan de hand daarvan is er binnen de kerk het volgende gedaan:

Invalshoek beleid en aanpak:

Er is een 0-meting uitgevoerd en actieve voorlichting gegeven via nieuwsbrieven en de kerkbode. Meer en meer wordt samengewerkt met andere groepen binnen de kerk vanuit de verschillende groene thema’s. Kerk aan de Linge liet zich zien op de jaarlijkse millenniummarkten en -avonden van de door het gemeentebestuur ingestelde millenniumgroep Team2015 Leerdam. In het beleidsplan 2016-2020 van de werkgroep duurzaamheid zijn per jaar niet alleen thema’s benoemd waarvoor dit werkgroep zich wil inzetten maar is ook vastgelegd welke aanpak, methode en planning bij de uitvoering zal worden gehanteerd en hoe de communicatie en de jaarlijkse evaluaties zullen plaatsvinden.

Invalshoek geloof en inspiratie:

Er zijn themadiensten georganiseerd met als onderwerpen “Liefde voor de aarde”,  “Leven om te dienen” en “Wat hebben wij nodig”. De film voor jongeren: “Bloed, zweet en luxeproblemen” werd vertoond. In 2015 werd er vanuit het thema duurzaamheid een verbinding gelegd met het algemene jaarthema van de kerk “De Bijbel, een huis om in te wonen”. Verder waren er openbare avonden over geloof en duurzaamheid, natuurbescherming en het “groene hart van het geloof”. Ook werden er duurzaamheidacties in de 40-dagentijd gehouden en stonden de landelijke thema’s van Micha Nederland centraal in de kerkdiensten op de Micha-zondagen.

Invalshoek energie en klimaat:

Op het dak van de Bethelkerk zijn zonnepanelen aangebracht, alle ramen van het kerkgebouw zijn voorzien van dubbele beglazing, in de toiletruimten zijn bewegingsmelders aangebracht en de bordjes van de nooduitgangen werden verlicht met ledlampen. Bij de herinrichting van de kerkzaal in 2018 werd zoveel mogelijk rekening gehouden met eisen van duurzaamheid. De bestaande banken werden na verkleining hergebruikt in een andere opstelling.                                                                                                                                      Aan gemeenteleden werden douchetimers uitgereikt, er werd deelgenomen aan de warme truiendag en de kerkgangers werden opgeroepen om op de Michazondagen geen gebruik te maken van de auto. In 2016 was er een actie Ledlampen voor Letland waarmee een duurzame ZWO-actie voor gehandicapten in Letland extra werd ondersteund. In 2017/2018 maakte een bezoek aan de Kaasfabriek in Schoonrewoerd deel uit het jaarprogramma van de werkgroep, zodat gemeenteleden kennis konden nemen van de energiebesparingsmaatregelen, die de fabriek in haar productieproces heeft doorgevoerd. Ook werd in dit seizoen samen met het lokale duurzaamheidsteam de film van Al Gore “An Inconvient Sequel” vertoond in het plaatselijke stadspodium GO.

Invalshoek Schepping en Natuur:

Bij de start van het winterseizoen 2014/2015 konden gemeenteleden een bezoek brengen aan natuurcentrum De Schaapskooi in Hei- en Boeicop. Kinderen van de kindernevendienst deden hier in 2017 mee aan de jaarlijkse slootjesdag. Ook werd in het voorjaar van 2017 een fotowedstrijd georganiseerd over de natuur in de Vijfheerenlanden en deelgenomen aan de opening van en wandeling door een nieuwe ecologische zone in Leerdam aan de rand van de toekomstige woonwijk Broekgraaf. Verder werd op de jaarlijkse huiskamerdag in dat jaar in de kerk een film vertoond uit de serie The Circle of Life van de BBC. In 2018 en 2019 sloot Kerk aan de Linge zich samen met de plaatselijke duurzaamheidsgroep aan bij de actie Earth Hour van het Wereld Natuur Fonds. Op 30 maart 2019 maakte een klimaatwandeling, geïnitieerd door leerlingen van het Heerenlanden College, deel uit van deze wereldwijde actie, gericht het behoud van de biodiversiteit.

Invalshoek bewust inkopen doen:

In 2013 werd in de 40dagentijd een actie gehouden voor de plaatselijke Voedselbank, waarbij tevens aandacht werd gevraagd voor de onderwerpen consuminderen en voedselverspilling. Kerk aan de Linge ging meer fairtrade producten gebruiken bij kerkelijke activiteiten en ook fairtrade Avondmaalswijn bij de Avondmaalsvieringen. In de hal van de kerk werd de al jaren bestaande vitrinekast met fairtrade-artikelen van de Wereldwinkel drastisch vernieuwd Ook was er een thema-avond, georganiseerd voor de jongeren over fairtrade en duurzaamheid. In het voorjaar van 2015 werd Kerk aan de Linge landelijk officieel erkend als Fairtrade kerk en begin 2017 ontving zij als eerste kerk in Leerdam de plaatselijke Fairtrade Award. Op zondagmiddag 17 maart 2019 werd in de kerk de workshop “God in de supermarkt gehouden.

 

Commitment

 

In september 2016 presenteerde de werkgroep een beleidsplan voor de komende vier jaar. U kunt het hier downloaden. In het plan is vastgelegd dat de groep de komende vier jaar jaarlijks (nieuwe) acties organiseert rond één thema. In 2016/2017 is gekozen voor het thema Schepping en Natuur, in 2017/2018 voor het thema Energie en Klimaat, in 2018/2019 voor het thema Bewust inkopen doen en in 2019/2020 voor het thema Geld.

 

Missie

De werkgroep ziet het als haar roeping om op basis van het startpakket van de Groenekerkenactie  binnen Kerk aan de Linge voortrekker te zijn om als plaatselijke geloofsgemeenschap de belofte waar te maken als deelnemer aan  de “beweging van geloofsgemeenschappen, die een andere weg inslaan en samen vormgeven aan een duurzaam, eerlijk en rechtvaardig gemeente-zijn”.

Visie

Aan haar missie wil de werkgroep vormgeven door het thema duurzaamheid op een aansprekende manier te verbinden met het werk van bestaande kerkelijke commissies en groepen en met het leven van de leden van de gemeente. Zij wil daarbij niet belerend zijn, maar een inspirerende, aanmoedigende, en faciliterende rol vervullen. Haar acties zullen worden gekenmerkt door laagdrempeligheid, werkbaarheid en herkenbaarheid. Het thema duurzaamheid wordt in de acties op een zichtbare manier tot uitdrukking gebracht. Waar mogelijk legt zij verbindingen met (initiatieven van) andere Leerdamse kerken en met groepen of organisaties buiten de kerk, die samen met haar willen werken aan duurzaamheid. Het toekomstbeeld van de werkgroep is dat het thema duurzaamheid in de volle breedte van het leven en werk van Kerk aan de Linge wordt verankerd.

Invalshoek omgaan met geld

Een klein deel van het spaargeld van de kerk is ondergebracht bij de ASN-bank, de bescheiden belegging bij Oikocredit werd verdubbeld en de diaconale acties van ZWO zijn de laatste jaren gekoppeld aan het thema duurzaamheid. De planning voor het seizoen 2019-2020 houdt in dat er een verbinding zal worden gelegd met het algemene jaarthema van de kerk. Dat is voor dit seizoen Compassie. De werkgroep duurzaamheid zal samen van de wijkraad van kerkrentmeesters en de wijkraad van diakenen in de maand oktober de mogelijkheden te verkennen om acties vanuit het thema Omgaan met geld te verbinden met de onderwerpen rond het jaarthema Compassie.

 

 

Contact met Kerk aan de Linge (PKN) Leerdam

Adres:
Adres:
Kerk aan de Linge
De Baronie 16
4151 CS Acquoy
Nederland
www.kerkaandelinge.nl
stuur ons een mail