GROENE KERK

Federatie Gouda

contact deze kerk

Wij stellen voor het begrip duurzaamheid met de VN te omschrijven in ontwikkelingstermen als de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. We wensen het thema werken aan duurzaamheid inhoudelijk nader af te bakenen, en stellen voor dit te richten op de fysieke aspecten van natuur en milieu, in het bijzonder zaken als: klimaatverandering, diversiteit van de natuur, energiegebruik, dierenwelzijn, grondstoffengebruik, landschap, milieuverontreiniging in diverse vormen, hergebruik, en een levensstijl die ten dienste staat van bevordering van duurzaamheid.

We gaan er voorts vanuit dat duurzaamheid binnen kerkelijk verband gezien kan worden als een cross-cutting thema van kerkelijk beheer en van de diverse kerkelijke activiteiten. We onderkennen ook dat het thema duurzaamheid samenhangt met andere voor onze geloofsgemeenschap belangrijke zaken, zoals: het streven naar sociale gerechtigheid en vrede, en bovendien een esthetische kant heeft (bijvoorbeeld het vreugde beleven aan de schoonheid van de natuur), en een spirituele (rust en inspiratie vinden vanuit de natuur, Gods lof prijzen als Schepper)

We achten het niet nodig het werk van milieu(actie)groepen te kopiëren en stellen activiteiten voor die van geestelijke en bezinnende aard zijn. Daarnaast zullen meer praktische en recreatieve activiteiten niet ontbreken. We denken aan zowel kerkdiensten als gemeenteavonden, eventueel ook een studiegroep.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

 • Er is een actieve werkgroep duurzaamheid in onze gemeente
 • Er werd een werkplan opgesteld dat in september 2014 door het bestuur werd goedgekeurd
 • Richtlijnen voor het gebruik van het kerkgebouw en huishoudelijke activiteiten werden opgesteld teneinde tot een zo veel mogelijk milieu- en energievriendelijk gebruik te komen
 • Bij alle bijeenkomsten wordt Fairtrade koffie en thee geschonken
 • Een open gemeente avond met de bekende boswachter Arjan Postma werd belegd in december 2014
 • Federatie DG, Rem, Vrijz. Gouda
 • We organiseerden een excursie naar de Oude Begraafplaats van Gouda
 • Leden van de werkgroep organiseerden voor kinderen in de basisschoolleeftijd een wereldreis langs winkels die Fairtrade producten verkopen en werd informatiegegeven over eerlijke handel
 • Tijdens de kindernevendienst werkten de kinderen aan hergebruik van materialen
 • Op 30 september 2015 oktober werd een bijeenkomst gehouden met als thema Franciscus als heilige van de duurzaamheid
 • Daarnaast gaf een federatielid informatie over een bio-buurtmoestuin in Gouda
 • De coördinator werd kort geïnterviewd door Radio Gouda over de doelstellingen van de werkgroep
 • Twee leden van de werkgroep namen in maart en april deel aan de door de Dierenbescherming Rijnland georganiseerde (jaarlijkse) overzetactie in het kader van de paddentrek in Stolwijk
 • Er werd contact gelegd met het Filmhuis Gouda om te bezien of er mogelijkheden zijn tot programmering van films die relevant zijn voor het thema duurzaamheid
 • Intensief contact werd onderhouden met Fairtrade Gouda en de afdeling IVN van Gouda
 • Participatie van kinderen van leden van de Federatie in activiteiten van Scharrelkids Gouda werd bevorderd door de werkgroep
 • De coördinator van de werkgroep bezocht een internationale conferentie, waar het thema duurzaamheid van verschillende kanten (vooral natuurbehoud en ruimtelijk planning) werd belicht
 • De coördinator bezocht een conferentie, georganiseerd door het Doopsgezind Wereldwerk over duurzaamheid en legde daar contacten met leden van de SDO van de Doopsgezinde Broederschap
 • Leden van de werkgroep bezochten een symposium over “Wereldvoedselvoorziening in praktisch perspectief”
 • De coördinator bezocht een lezing over vogels naar aanleiding van de geschriften van de remonstrantse predikant Nozeman
 • De coördinator bezocht de Studiedag over Theologie en Duurzaamheid in Ede
 • Leden van de werkgroep namen deel aan de landelijke GroeneKerkendag

 

Commitment

 • Organiseren van een natuurfotowedstrijd voor kinderen en volwassenen
 • Organiseren van een dienst met als thema duurzaamheid
 • Buurtverkenning voor kinderen in het kader van de kindernevendienst “Natuur in de buurt”
 • Onderzoeken hoe we Fairtrade kerk kunnen worden
 • Avond met Marjolein Tiemens over de encycliek, Laudato Si (in samenwerking met de Raad van Kerken in Gouda en de Oud Katholieke kerk).
 • Avond met Martin van der Gaag over zijn boek ‘De luxe van genoeg’ (samen met Volman)
 • Filmavond The True cost, met uitleg over fair en duurzaam kleding kopen in Gouda
 • Gebruiken van seizoen bloemen (en deze duurzaam inkopen) en duurzame schoonmaakmiddelen
 • Overleg met Raad van Kerken over (meer) samenwerking t.a.v. duurzaamheid

Details vindt u hier.

Contact met Federatie Gouda

Adres:
Tweede Kade 26
2806 PS Gouda

Deze gemeente kerkt in de St. Joostkapel van de Lutherse gemeente.
stuur ons een mail